• m
    กฤษฎา หลีนวรัตน์
    นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี
    ทุ่มเทการทำงานให้บังเกิดผลสำเร็จ
    โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ