วันที่ เรื่อง
08 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...

11 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ตามแบบ สขร. ๑ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

25 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขอหน่วยงานเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ตามแบบ สขร. ๑ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู

11 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

...

10 ก.ค. 2566 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

...

14 มิ.ย. 2566 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...

16 พ.ค. 2566 สรุปผลการจัดจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๖

..

10 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...

08 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

...

07 ก.พ. 2566 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...