วันที่ เรื่อง
02 ก.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

...

10 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

...

13 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

...

03 เม.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

...

07 มี.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

...

05 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลธัญบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

...

12 ม.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...

08 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...

11 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ตามแบบ สขร. ๑ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

25 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขอหน่วยงานเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ตามแบบ สขร. ๑ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู