วันที่ เรื่อง
17 ก.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธํญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานศูนย์ราชการอำเภอธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

10 ก.ค. 2567 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานศูนย์ราชการอำเภอธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

02 ก.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบภายในอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

02 ก.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแอพลิเคชั่นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาคประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

02 ก.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำแอพลิเคชั่นการบริหารบุคลากรของเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

14 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำแอปพลิเคชั่นการบริหารบุคลากรของเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

14 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแอปพลิเคชั่นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาคประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

04 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบภายในอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

04 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแอปพลิเคชั่นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาคประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

04 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำแอปพลิเคชั่นการบริหารบุคลากรของเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...