วันที่ เรื่อง
19 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

...

17 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

...

17 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลารอรถโดยสารประจำทางภายในเขตเทศบาลตำบลธัญุบรีจำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่องสร้างโครงการก่อสร้างศาลารอรถโดยสารประจำทางภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ตำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๔๑,๘๓๘.๐๗ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่อหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์)

17 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้งานในศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรีฯ

เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้งานในศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนส จำนวน ๒๓ ชุด และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๔๔,๖๒๕.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

10 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้งานในศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรีฯ

เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้งานในศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปละประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนส จำนวน ๒๓ ชุด และโครงการจัดซื้อครุภัฑณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้งาน (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๔๔,๖๒๕.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

10 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

29 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

...

07 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์

...

25 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTY ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

23 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...