วันที่ เรื่อง
16 พ.ย. 2566 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

...

09 พ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่องเปิดประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ

...

09 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

...

07 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

...

24 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

เพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ เทศบาลตำบลธัญบุรี จึงขอประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

05 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญุบรี รายงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อที่ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณฝห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินปีที่สิ้นสุด ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน

04 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

...

04 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ข้อเทจจริง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอสรุปรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

08 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

...

08 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

...