วันที่ เรื่อง
14 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

...

08 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

...

08 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

...

16 พ.ย. 2566 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

...

09 พ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่องเปิดประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ

...

09 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

...

07 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

...

24 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

เพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ เทศบาลตำบลธัญบุรี จึงขอประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

05 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญุบรี รายงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อที่ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณฝห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินปีที่สิ้นสุด ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน

04 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

...