วันที่ เรื่อง
30 มี.ค. 2565 เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กองศึกษา

...

30 มี.ค. 2565 เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา

...

30 มี.ค. 2565 เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

...

30 มี.ค. 2565 เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

...

07 ส.ค. 2564 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง)

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เเละประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรีพร้อมส่วนประกอบ

07 ส.ค. 2564 เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา) ชื่อโครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด

เทศบาลตำบลธัญบุรี เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา) ชื่อโครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด

07 ส.ค. 2564 เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ค่าอาหารเสริม (นม)

เทศบาลตำบลธัญบุรี เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ค่าอาหารเสริม (นม)

07 ส.ค. 2564 แสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 ชุด

เทศบาลตำบลธัญบุรี แสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ส.ค. 2564 ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวั้ตต์ จำนวน 1 คัน

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวั้ตต์ จำนวน 1 คัน

07 ส.ค. 2564 เผยแพร่แผนสาระสำคัญโครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาจง เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 74 โครงการ

เทศบาลตำบลธัญบุรีเผยแพร่แผนสาระสำคัญโครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาจง เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 74 โครงการ