วันที่ เรื่อง
31 ต.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กองการศึกษา

...

30 ต.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กองการศึกษา

...

30 ต.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กองการศึกษา

...

08 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กองการศึกษา

...

18 ก.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

...

25 พ.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

...

16 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีเเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี (กองการศึกษา)

..

31 ต.ค. 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

...

31 ต.ค. 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

...

18 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีแสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา)

กองการศึกษา ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดซื้อ