วันที่ เรื่อง
26 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

...

10 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

...

05 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

15 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

14 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน 2 โครงการ กองคลัง

1.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี 2.โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยันต์ดีเชล เเบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

04 ก.ค. 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 โครงการจัดทำแอปพลิเคชัน Smart Municipality service (SME) ระบบบริหารจัดการเทศบาลอย่างชาญฉลาด

...

04 ก.ค. 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภายในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

...

19 มิ.ย. 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

...

19 มิ.ย. 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งระบบป้ายแสดงการเดินรถประจำทาง

...

14 มิ.ย. 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV

"""