ITA 2565

Thanyaburi Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลธัญบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ.2565

ITA 2566

Thanyaburi Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลธัญบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ.2566

ITA 2567

Thanyaburi Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลธัญบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ.2567