ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อเทศบาล
# รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ
1 นายกเทศมนตรี 02-577-4525 100
2 รองนายกเทศมนตรี (รองน้ำอ้อย) 02-577-4525 200
3 รองนายกเทศมนตรี (รองย้ง) 02-577-4525 105
4 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 02-577-4525 202
5 เลขานุการนายกเทศมนตรี 02-577-4525 106
6 ผู้ทรงคุณวุฒิ 02-577-4525 102
7 ปลัดเทศบาล 02-577-4525 103
8 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 02-577-4525 119
9 รองปลัดเทศบาล 02-577-4525 203
10 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 02-577-4525 107, 108
11 ห้องรับคำร้อง 02-577-4525 109
12 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 02-577-4525 120
13 งานธุรการสำนักปลัดเทศบาล 02-577-4525 111, 112
14 งานการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายบุคคล) 02-577-4525 113
15 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 02-577-4525 114
16 ห้องวิทยุสื่อสาร 02-577-4525 115
17 งานเทศกิจ 02-577-4525 553
18 ห้องกิจการสภา 02-577-4525 117
19 ห้องประชุม 02-577-4525 118
20 กองการศึกษา 02-577-4525 611, 613
21 ผู้อำนวยการกองการศึกษา 02-577-4525 612
22 งานธุรการกองคลัง 02-577-4525 211
23 งานจัดเก็บรายได้กองคลัง 02-577-4525 212
24 งานพัสดุกองคลัง 02-577-4525 213
25 งานบัญชีกองคลัง 02-577-4525 214
26 รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 02-577-4525 314
27 งานธุรการกองช่าง 02-577-4525 311
28 ฝ่ายแบบแผนกองช่าง 02-577-4525 312
29 ห้องเก็บพัสดุกองช่าง 02-577-4525 313
30 งานฝ่ายโยธา 02-577-4525 315
31 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 02-577-4525 415
32 งานธุรการกองสาธารณสุขฯ 02-577-4525 411
33 งานสัตวบาล 02-577-4525 412, 413
34 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 02-577-4525 512
35 งานธุรการกองสวัสดิการสังคม 02-577-4525 511
36 .ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ 02-577-4525 715
37 งานธุรการกองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ 02-577-4525 711
38 งานประชาสัมพันธ์ 02-577-4525 712
39 เค้าเตอร์งานประชาสัมพันธ์ 02-577-4525 0
40 งานนิติการ 02-577-4525 713
41 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถื่น (ห้องสมุด) 02-577-4525 714
42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดอัยยิการาม)เทศบาลตำบลธัญบุรี 02-546-2377 -
43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธัญบุรี(เคหะคลอง7) 02-011-1290 -

สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี

เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เวลาทำการ

วันจันทร์
8:30 - 16:30 น.
วันอังคาร
8:30 - 16:30 น.
วันพุธ
8:30 - 16:30 น.
วันพฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
วันศุกร์
8:30 - 16:30 น.
วันเสาร์
ปิดทำการ
วันอาทิตย์
ปิดทำการ

Social Network