วันที่ เรื่อง
22 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประะจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕)

...

22 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประะจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๕)

...

18 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีแสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา)

กองการศึกษา ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดซื้อ

08 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีเเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา)

.....

01 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓

.....

22 ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธัวาคม ๒๔๖๔

...

01 ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีเเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา)

ชื่อโครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน ๑ ชุด/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา

07 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีเเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา)

....

30 มี.ค. 2565 เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กองศึกษา

...

30 มี.ค. 2565 เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา

...