วันที่ เรื่อง
25 พ.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

...

16 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีเเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี (กองการศึกษา)

..

13 ม.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕

....

31 ต.ค. 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

...

31 ต.ค. 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

...

22 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประะจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕)

...

22 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประะจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๕)

...

18 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีแสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา)

กองการศึกษา ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดซื้อ

08 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีเเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา)

.....

01 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓

.....