วันที่ เรื่อง
07 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถพยาบาลเครื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถพยาบาลเครื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

07 ส.ค. 2564 ประกวดราคา โครงการสร้างความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกวดราคา โครงการสร้างความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง