วันที่ เรื่อง
07 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์

...

25 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTY ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

23 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

22 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองคลัง

...

17 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในจุดเสี่ยง ภายในเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

....

15 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในจุดเสี่ยง ภายในเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

15 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเชล เเบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

....

04 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเชล เเบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

...

05 ก.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ม. 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

28 มิ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ม. 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...