วันที่ เรื่อง
04 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

...

07 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

...

26 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

...

10 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

...

05 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

15 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

14 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน 2 โครงการ กองคลัง

1.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี 2.โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยันต์ดีเชล เเบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

04 ก.ค. 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 โครงการจัดทำแอปพลิเคชัน Smart Municipality service (SME) ระบบบริหารจัดการเทศบาลอย่างชาญฉลาด

...

04 ก.ค. 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภายในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

...

19 มิ.ย. 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

...