บริการขอใบอนุญาตประกอบการค้า

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

 • สถานที่จำหน่ายอาหาร
  • หมายความว่า อาหาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และจำหน่ายผู้ที่ให้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย โดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
 • สถานที่สะสมอาหาร
  • หมายความว่า อาหาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหาร อันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง ให้ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร มาขอมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต เมื่อใบอนุญาตฉบับนั้นหมดอายุ ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น หากผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 • เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง
  • สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ -
  • สำเนาทะเบียนบ้าน - ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีต่อใบอนุญาต)
 • ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมต้องดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร ให้ถูกต้องลักษณะดังต่อไปนี้
  1. รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกำจัดสัตว์นำโรค
  2. ต้องมีการดูแลรักษา ความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง และสัตว์นำโรคได้ และต้องมีการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
  3. รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ
  4. จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลเมือง บางกรวย
 • อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • ประเภท จำนวนเงิน(บาท)
   สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร 200
   สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 10-20 ตารางเมตร 300
   สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 20-40 ตารางเมตร 500
   สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 40-60 ตารางเมตร 700
   สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 60-80 ตารางเมตร 800
   สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 80-100 ตารางเมตร 900
   สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่ไม่เกิน 100-200 ตารางเมตร 1,000
   สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
   • 2,500

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
  • - กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น้ำ
  • - กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฟองหนังสัตว์ การฆ่าสัตว์ การสะสมเขาสัตว์
  • - กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น การผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม
  • - กิจการที่เกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง เช่น การผลิตสบู่ ผงซักฟอก
  • - กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตยาสูบ การผลิตสะสมปุ๋ย การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
  • - กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ เช่น การหลอมหล่อ ถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด
  • - กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น การพ่นสี เคาะ ประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อมเครื่องยนต์
  • - กิจการที่เกี่ยวกับไม้ เช่น การผลิตกระดาษ การเผาถ่าน การผลิตไม้ขีดไฟ
  • - กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ร้านเสริมสวย หอพัก บ้านเช่า ร้านคาราโอเกะ
  • - กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การซัก อบ รีด การย้อม การกัดสีผ้า
  • - กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น การผลิตภาชนะเดิม เผา การเจียระไนเพชร พลอย การผลิตกระจก - กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
  • - กิจการอื่นๆ เช่น ร้านขายของเก่า การก่อสร้าง การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า การพิมพ์หนังสือ หรือพิมพ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
  • * ให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้นนี้ มาขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม ตามที่เทศบาลกำหนดไว้ * * ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น หากผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่มาขออนุญาต จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 *

 

 • ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
 • เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง
 • ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุม และปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการต่างๆ นั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังนี้
Share this Post: