ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อเทศบาล
# รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ
1 นายกเทศมนตรี 02-577-4525 100
2 รองนายกเทศมนตรี (รองน้ำอ้อย) 02-577-4525 200
3 รองนายกเทศมนตรี (รองย้อง) 02-577-4525 105
4 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 02-577-4525 202
5 เลขานายกเทศมนตรี 02-577-4525 106
6 ผู้ทรงคุณวุฒิ 02-577-4525 102
7 ปลัดเทศบาล 02-577-4525 103
8 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 02-577-4525 119
9 ประธานสภาเทศบาล 02-577-4525 203
10 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 02-577-4525 107, 108
11 ห้องรับคำสั่ง 02-577-4525 109
12 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 02-577-4525 120
13 งานธุรการสำนักปลัดเทศบาล 02-577-4525 111, 112
14 งานการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายบุคคล) 02-577-4525 113
15 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 02-577-4525 114
16 ห้องวิทยุสื่อสาร 02-577-4525 115
17 งานเทศกิจ 02-577-4525 553
18 ห้องกิจการสภา 02-577-4525 117
19 ห้องประชุม 02-577-4525 118
20 รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 02-577-4525 612
21 กองการศึกษา 02-577-4525 611, 613
22 รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 02-577-4525 215
23 งานธุรการกองคลัง 02-577-4525 211
24 งานจัดเก็บรายได้กองคลัง 02-577-4525 212
25 งานพัสดุกองคลัง 02-577-4525 213
26 งานบัญชีกองคลัง 02-577-4525 214
27 รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 02-577-4525 314
28 งานธุรการกองช่าง 02-577-4525 311
29 ฝ่ายแบบแผนกองช่าง 02-577-4525 312
30 ห้องเก็บพัสดุกองช่าง 02-577-4525 313
31 งานฝ่ายโยธา 02-577-4525 315
32 รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 02-577-4525 415
33 งานธุรการกองสวัสดิการสังคม 02-577-4525 411
34 งานสัตวบาล 02-577-4525 412, 413
35 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 02-577-4525 512
36 งานธุรการกองสวัสดิการสังคม 02-577-4525 511
37 รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 02-577-4525 715
38 งานธุรการกองวิชาการและแผนงาน 02-577-4525 711
39 งานประชาสัมพันธ์ 02-577-4525 712
40 เค้าเตอร์งานประชาสัมพันธ์ 02-577-4525 0
41 งานนิติการ 02-577-4525 713
42 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถื่น (ห้องสมุด) 02-577-4525 714
43 ทดสอบ ทดสอบ 0800000000 12

สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี

เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เวลาทำการ

วันจันทร์
8:30 - 16:30 น.
วันอังคาร
8:30 - 16:30 น.
วันพุธ
8:30 - 16:30 น.
วันพฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
วันศุกร์
8:30 - 16:30 น.
วันเสาร์
ปิดทำการ
วันอาทิตย์
ปิดทำการ

Social Network