เอกสารเผยแพร่

ประเภท   ชื่อเอกสาร  
  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 4/2565 ดาวน์โหลด
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565

ดาวน์โหลด

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 15

ดาวน์โหลด

  เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด
  การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลธัญบุรี ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่8 ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เปลียนเเปลง ฉบับที่4 ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลธัญบุรี ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน เเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเเละเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลด
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลด
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลด
  มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
  เจตนารมตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของพนักงานเทศบาล ลุกจ้งประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินราย 6 เดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลด
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ดาวน์โหลด
  เทศบัญญัติงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรีเปลี่ยนเเปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  ครั้งที่ 1-2565 ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรีเเก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1-2565 ดาวน์โหลด
  เทศบาลธัญบุรีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) คร้ังที่ 3-2565 ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ครั้งที่ 2-2565 ดาวน์โหลด
  เทศตำบลธัญบุรีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับที่ 13 ดาวน์โหลด
  เทศบาลตำบลธัญบุรีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับที่ 14 ดาวน์โหลด

 

 


 

Share this Post: