เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เทศบาลตำบลธัญบุรี   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เทศบาลตำบลธัญบุรี   ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗)   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗)   ดาวน์โหลด
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗)   ดาวน์โหลด
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗)   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗)   ดาวน์โหลด
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗)   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๓๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)   ดาวน์โหลด
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗)   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลธัญบุรี   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗    ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
มาตราการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐   ดาวน์โหลด
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖    ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ    ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖    ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖    ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖    ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ดาวน์โหลด
บทความ เรื่องบัญชีเงินฝากของลูกหนี้   ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 4/2565   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565  

ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 15  

ดาวน์โหลด

เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ดาวน์โหลด
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลธัญบุรี   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่8   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เปลียนเเปลง ฉบับที่4   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลธัญบุรี   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน เเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเเละเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)   ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564)   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)   ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลด
เจตนารมตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของพนักงานเทศบาล ลุกจ้งประจำ และพนักงานจ้าง   ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2563   ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563   ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563   ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงินราย 6 เดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ปีะจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีะจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7   ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีเปลี่ยนเเปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  ครั้งที่ 1-2565   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีเเก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1-2565   ดาวน์โหลด
เทศบาลธัญบุรีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) คร้ังที่ 3-2565   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ครั้งที่ 2-2565   ดาวน์โหลด
เทศตำบลธัญบุรีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับที่ 13   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับที่ 14   ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 4-2566  

ดาวน์โหลด

เทศบาลตำบลธัญบุรีเพิ่มเติมพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 4/2566   ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)   ดาวน์โหลด
       

 

 


 

 

Share this Post: