การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕                                                                                                              ขอความกรุณาประชาชนที่เสียภาษีโปรดชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่ชำระภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย ดังนี้:                                                                                                                                                                                          ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี
เบี้ยปรับ ๑๐%+เงินเพิ่ม๑%
ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน
เบี้ยปรับ ๒๐%+เงินเพิ่ม ๑%
ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน
เบี้ยปรับ ๔๐%+เงินเพิ่ม๑%

 

เทศบาลตำบลธัญบุรี

Share this Post: