ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการพักชำระหนี้ ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

มาตรการพักชำระหนี้ ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile หรือขอรับคำแนะนำที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี

รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รายใหม่)

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รายใหม่)

การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2567

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ มาก่อน ซึ่งเป็น