ITA - 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน

 • การดำเนินงาน
 • การปฏิบัติงาน
  • 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 • การให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

 • การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  • 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • 38.การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนป้องกันการทุจริต
  • 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  • 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน