วันที่ เรื่อง
08 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

...

08 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

...

07 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

...

07 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรายงานการติดตามใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

...

13 ม.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕

....

22 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประะจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕)

...

22 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประะจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๕)

...

01 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓

.....

22 ก.ค. 2565 เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธัวาคม ๒๔๖๔

...

30 มี.ค. 2565 เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กองศึกษา

...