วันที่ เรื่อง
19 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ชนะเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๑๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท

19 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลธัญบุรีได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท

07 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในจุดเสี่ยง ภายในเทศบาลตำบลธัญบุรีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

25 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ (e-bidding)

...

21 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มิถนายน พ.ศ ๒๕๖๖)

...

14 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด หมู่ ๓ ต.ลำผักกูก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

....

04 ก.ค. 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์แบบกระบะตอนเดียว ๔ ล้อ ติดตั้งชุดกระเช้ามีความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

"""

24 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนธัญญาพร 1

...

02 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)

...

06 ก.พ. 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

...