บริการขอใบอนุญาตประกอบการค้า

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

สถานที่จำหน่ายอาหาร หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และจำหน่ายผู้ที่ให้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้นหรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

  • สถานที่สะสมอาหาร หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารที่รูปลักษณะอื่นใดซึ่งต้องนำไปทำประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
  • เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งฯ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) จำนวน 1 ชุด

5. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ) จำนวน 1 ชุด

6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตัวเอง) จำนวน 1 ชุด

7. ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฯ (เดิม) กรณีรายต่ออายุใบอนุญาตฯ

 

* อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ลำดับที่

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท)

หมายเหตุ

1

พื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร

50

 

2

พื้นที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร

100

 

3

พื้นที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร

200

 

4

พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร

250

 

5

พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร

300

 

6

พื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

350

 

7

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

500

 

 

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

- กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ

- กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และผลิตสัตว์ การฆ่าสัตว์ เช่น การฟอกหนังสัตว์ การฆ่าสัตว์

- กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เช่น การผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม

- กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง เช่น การผลิตสบู่ ผงซักฟอก การผลิตสำลี

- กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตยาสูบ การผลิตสะสมปุ๋ย การสีข้าวด้วยเครื่องจักร

- กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ เช่น การผลิตโลหะเป็นภาชนะ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ

- กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น การพ่นสี เคาะ ประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อมเครื่องยนต์

- กิจการที่เกี่ยวกับไม้ เช่น การผลิตกระดาษ การเผาถ่าน การผลิตไม้ขีดไฟ

- กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ร้านเสริมสวย โรงแรม หอพัก ห้องเช่า ร้านคาราโอเกะ

- กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การซัก อบ รีด การย้อม การกัดสีผ้า

- กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น การผลิตภาชนะดินเผา การเจียระไนเพชร พลอย การผลิตกระจก

 - กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี เช่น การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ

- กิจการอื่นๆ เช่น การพิมพ์หนังสือ การประกอบกิจการโกดังสินค้า การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้

 

 

 

 

Share this Post: