วันที่ เรื่อง
12 มิ.ย. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน

...

12 มิ.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที่

..

12 ส.ค. 2564 กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม งาน้่าฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานสังคม สงเคราะห์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

12 ส.ค. 2564 กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

12 ส.ค. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานโภชนาการและ อาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค

12 ส.ค. 2564 กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบการจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย

12 ส.ค. 2564 กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง

12 ส.ค. 2564 สํานักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง หรือส่วนราชการ