วันที่ เรื่อง
06 มิ.ย. 2565 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

....

02 มิ.ย. 2565 เอกสารเเนะนำ ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง

...

12 ส.ค. 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ

12 ส.ค. 2564 เอกสารเผยแพร่

เทศบาลตำบลธัญบุรี เอกสารเผยแพร่เอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้

26 มิ.ย. 2564 บริการขอใบอนุญาตประกอบการค้า

...

26 มิ.ย. 2564 บริการงานทะเบียนราษฎร

...