วันที่ เรื่อง
12 ส.ค. 2564 โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน สำนักเทศบาลตำบลธัญบุรี

12 ส.ค. 2564 ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลธัญบุรี

12 ส.ค. 2564 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลธัญบุรี

12 ส.ค. 2564 ประวัติเทศบาลตำบลธัญบุรี

เทศบาลตำบลธัญบุรี เริ่มมีฐานะเป็นสุขาภิบาลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2499