หน่วยตรวจสอบภายใน

    หน่วยตรวจสอบภายใน

                             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยว งานจัดทำเเผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องเเละเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุเเละทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุเเละทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัสินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามเเละการประเมินผลการดำเนินงานตามเเผนงาน ด๕รงการให้ไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ เเละเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเเละประหยัด งานวิเคราะห์เเละประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ

Share this Post: