กองการเจ้าหน้าที่

                 กองการเจ้าหน้าที่

                  มีหน้าที่ความรับผิดเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางเเผนอัตตากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการเเละปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำเเหน่งเเละปรับปรุงการกำหนดตำเเหน่ง งานบรรจุเเละเเต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ เเก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบดัดเลือกเพื่อเลือกเเละเเต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำเเหน่งในระคับสูงขึ้น งานการประเมินเพื่อ เลือนวิทยฐานะข้าราชการครู งานลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่ม สมรรถภาพในการปฎิบัติงาน งานเเผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการวินัย การอุทธรณ์ เเละร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมเเละจรรยาบรรณ งานให้พันจากราชการ งานเลขาการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำเเนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเเละที่ได้รับมอบหมาย

Share this Post: