กฎหมาย/ระเบียบสำคัญ

 

ประเภท ชื่อเอกสาร  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือในทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ตลาด ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ดาวน์โหลด

 

 


 

Share this Post: