ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลธัญบุรี
 

 
 

ความหมาย
 

รูปดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์และอ่อนน้อมหมายรวมถึงความบริบูรณ์แห่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ อันเป็นคลองพระราชทานในล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

รูปรวงข้าว หมายถึง ความบริบูรณ์พร้อมแห่งพืชพันธ์ุธัญญาหาร อันเป็นที่มาแห่งชื่อ "ธัญบุรี" หรือในอดีตคือ "เมืองธัญบุรี" เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ

 

Share this Post: