ประวัติเทศบาลตำบลธัญบุรี


ประวัติเทศบาลตำบลธัญบุรี

สภาพทั่วไปและข้อมุลพื้นฐานของเทศบาลตำบลธัญบุรี

                เทศบาลตำบลธัญบุรี เริ่มมีฐานะเป็นสุขาภิบาลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2499 และประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499 ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่้ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลธัญบุรี เป็นเทศบาลตำบลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ดวงตราเทศบาลเป็นสัญญลักษ์รูปดอกบัวกับรวงข้าว

 

สภาพทั่วไป

 

                เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตปริมณฑล อยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 34 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 30.78 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ไกล้เคียงดังนี้

               - ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

               - ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

               - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

               - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

อาณาเขต

               อาณาเขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล มีการแบ่งอาณาเขตของเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังนี้

               หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ในแนวริมคลองซอยที่ 5 ทางด้านทิศเหนือห่างจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 1,600 เมตร จากเขตที่ 1 เลียบเป็นเส้นตรงไปทางด้านทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2

               หลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่ริมคลองซอยที่ 9 ทางด้านเหนือห่างจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 1,600 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมคลองซอยที่ 9 ไปทางด้านทิศใต้ผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถึงหลักเขตที่ 3

               หลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ริมคลองซอยที่ 9 ไปทางด้านทิศใต้ห่างจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 1,600 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เลียบเป็นแนวเส้นตรงไปทางด้านทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 4

               หลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่ริมคลองซอยที่ 5 ไปทางทิศใต้ห่างจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 1,600 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เลียบเป็นแนวเส้นตรงไปทางด้านทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 1

               โดยรวมสภาพพื้นที่ของเทศบาลเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวตลอดระยะคลองซอยที่ 5 ถึงคลองซอยที่ 9 กว้างจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ขึ้นมาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างละ 1,600 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) ตัดผ่านกลาง แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งๆ ละ ประมาณ 1,600 เมตร สองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์มีลองซอยคั่นระหว่างหมู่ เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ คลองซอยที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 ใช้สำหรับส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร

 

ลักษณะภมิอากาศ

               สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบร้อนชื้น เช่นเดียวกับพื้นที่สในจังหวัดภาคกลางของประเทศ มีอุคณภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 28-29 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

                           - ฤดูร้อนเริ่มตั่งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

                           - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน

                           - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

 

เขตการปกครอง

              เทศบาลตำบลธัญบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล ประกอบด้วย

  1. ตำบลรังสิต มีหมู่ 1-4 หมู่บ้าน 18 ชุมชน ตั้งแต่คลองซอยที่ 5 ทิศตะวันออกถึงคลองซอยที่ 7 ทิศตะวันตก
  2. ตำบลลำผักกูด มีหมู่ 1-4 หมู่บ้าน 29 ชุมชนตั้งแต่คลองซอยที่ 7 ทิศตะวันออกถึงคลองซอยที่ 9 ทิศตะวันตก

 

ประชากร

               ปัจจุบันเทศบาลตำบลธัญบุรี มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 63,300 คน แยกเป็นชาย 30,351 คน หญิง 32,949 คน จำนวนหลังคาเรือน 33,791 หลังคาเรือน

               ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี ข้อมูล ณ เมษายน 2563

 

Share this Post: