กองสวัสดิการสังคม


กองสวัสดิการสังคม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม งาน้่าฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานสังคม สงเคราะห์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Share this Post: