กองการศึกษา


กองการศึกษา

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา   ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษางานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

                  ๑.ฝ่ายบริหารการศึกษา

                      ๑.๑ งานธรุการ

                      ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่

                      ๑.๓ งานการเงินเเละบัญชี

                      ๑.๔ งานการศึกษาปฐมวัย

                              -ศูนย์พัฒนาเด็ก (วัดอัยยิการาม) เทศบาลตำบลธัญบุรี

                              -ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธัญบุรี (เคหะคลอง ๗ )

                      ๑.๗ งานโรงเรียน

                  ๒.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม

                       ๒.๑ งานกิจกรรมเด็กเเละเยาวชน

                       ๒.๒ งานส่งเสริมประเพณีเเละวัฒนธรรม

 

Share this Post: