กองช่าง


กองช่าง

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบการจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม บํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล่อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ํา การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ

 

 

Share this Post: