กองคลัง

 

กองคลัง

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน บําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การ จัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาํ บัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย ต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย

 

 

Share this Post: