สํานักปลัดเทศบาล

 

สํานักปลัดเทศบาล

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตาม นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติการ นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายเป็น แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กําหนดเป้าหมายการให้บริการ กําหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ แผน งบประมาณ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด้วนของ เทศบาล อําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ตลอดจนการ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคงกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542

 

 

Share this Post: