เอกสารเผยแพร่

 

ประเภท ชื่อเอกสาร  
เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลธัญบุรี ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่8 ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เปลียนเเปลง ฉบับที่4 ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลธัญบุรี ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน เเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเเละเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
เจตนารมตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของพนักงานเทศบาล ลุกจ้งประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงินราย 6 เดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

 

 


 

Share this Post: