ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประเภท ชื่อเอกสาร    
รายละเอียดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ/ใบสมัครกลุ่มอาชีพ ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มรายละเอียดแบบแสดงภาษีป้าย ดาวน์โหลด  
แบบฟอร์มมอบอำนาจ ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดเเปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มหนังสือเเสดงความยิมยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง เเบบ น.4  ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มหนังสือรับของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม เเบบ น.2 ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มใบเเจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัตฺิการขุดดินเเละถมดิน พ.ศ 2543 ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มใบสมัครเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปี ศูยน์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดอัยยิการาม)เทศบาลตำบลธัญบุรี ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ เเละรับรองผู้รับผิดชอบในการจักการศพผู้สุงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำร้องขอให้ไปจัดเก็บขยะ ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำร้องขอใช้รถสูบสิ่งปฎิกูล ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำร้องขอใช้รถดูดโคลนเลน ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกืจการที่เป็นอัรตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำร้องขอถังขยะ ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด  
เเบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานมราสะสมอาหาร ดาวนโหลด  

 

 


 

Share this Post: