แบบฟอร์มคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ติดต่อเทศบาล

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้

ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน

หมายเหตุ : ไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB. รองรับนามสกุล .ppt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .png, .gif