โครงการอบรมจิตอาสาสมัคร (อสม)

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมจิตอาสาสมัคร (อสม) ฟื้นฟูของศูนย์ร่วมสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด เทศบาลตำบลธัญบุรีนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมาย นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี/ประธานกรรมการศูนย์ฯ เปิดโครงการอบรมจิตอาสาสมัคร (อสม. เทศบาลตำบลธัญบุรี) ฟื้นฟูของศูนย์ร่วมสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด พร้อมด้วยนางสาวเกวลิน หลีนวรัตน์ (ที่ปรึกษาฝ้าย) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองสวัสดิการสังคม รก.ผอ.รพ.สต.ลำผักกูดและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วย พร้อมทั้งนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนต่อไป และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรม


Share this Post: