โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุ

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓ 

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายก.เบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโรงพยาบาลธัญบุรี เจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก  รพ.สต. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และอสม./จิตอาสา เข้าร่วมประชุม   


Share this Post: