ITA - 2566 ข้อ 8 (Q&A)

บริการประชาชน

ITA - 2566 ข้อ 8 (Q&A)

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และ มกราคม - กันยายน ของทุกปี

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องใช้อะไรบ้าง

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ อย่างละ 1 ฉบับ

เด็กอายุเท่าไร ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้
เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
เมื่อลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้ว จะทราบผลเมื่อไร
ไม่สามารถบอกระยะเวลาได้แน่นอน เนื่องจากกรมกิจการเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้พิจารณาผล
การยื่นลงทะเบียนถ้าผู้สูงอายุ มีสภาพป่วยติดเตียง ต้องทำอย่างไร
แนะนำให้ไปทำบัตรคนพิการก่อน และประสานเจ้าหน้าที่ (พยาบาลในพื้นที่) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องยื่นภายในกี่วัน
ผู้ประกอบกิจการค้า ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการประกอบกิจการค้า
การจ่ายชำระเงินภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าบริการ และค่าปรับ สามารถชำระด้วยอะไรได้บ้าง
สามารถจ่ายชำระได้ ดังนี้ – เงินสด - โอนเงิน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-5774525-9 ต่อ 212 )
การมารับเช็ค ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบอะไรบ้าง
มีเอกสารหรือหลักฐานประกอบดังนี้ -ใบเสร็จรับเงินของบริษัท/ห้าง/ร้าน กรณีที่เจ้าของบริษัท/ห้าง/ร้านไม่สามารถมารับเช็คด้วย ตนเองได้ ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารแสดงชื่อผู้มีอำนาจในการลงนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน -บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มารับเช็ค เพื่อยืนยันตัวตน
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง
เอกสารที่ต้องนำมา ดังนี้ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - หนังสือรับรองนิติบุคคล - หนังสือมอบอำนาจ - สำเนาใบอนุญาตสิ่งสิ่งปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ - ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจำหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร
ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล คิดราคาเท่าไหร่
คิดราคาลูกบาศก์เมตรละ 200 บาท
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สามารถทำได้ทุกสำนักทะเบียนหรือไม่
ไม่สามารถทำได้ สามารถทำได้ที่สำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น
การย้ายที่อยู่ผู้ประสงค์ขอย้ายด้วยตนเองต้องมีอายุเท่าไรขึ้นไป
15 ปีบริบูรณ์
คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฝ่ายหญิงต้องอายุเท่าไรขึ้นไป
-อายุ 17 ปีบริบูรณ์
การหย่าต่างสำนักทะเบียนทำได้หรือไม่
ทำได้โดยที่ผู้ยื่นคำร้องรายที่ 1 ของคู่สมรส ยื่นที่สำนักทะเบียนต้นทางและส่งสำนักทะเบียน ปลายทางเป็นผู้รับและดำเนินการต่อโดยที่ผู้ยื่นคำร้องรายที่ 2 ของคู่สมรสมาพบและยื่นเอกสาร
การแจ้งเกิด ต้องแจ้งภายในกี่วัน ใช้เอกสารอะไรบ้าง
เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ ที่เกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด เอกสารที่ต้องนำมา ดังนี้ -บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้แจ้ง - สำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน – หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ใช้เอกสารอะไรบ้าง
เอกสารที่ต้องนำมา ดังนี้ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน -สำเนาหนังสือการจดทะเบียน -แผนผังแบบแปลนก่อสร้างและรายการก่อสร้าง -สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง -หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน / ของผู้ควบคุมงาน -หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารร่วมผนัง / สร้างชิดเขตที่ดิน -รายการคำนวณ -แบบระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับบ้านพักอาศัย -หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -หนังสือรับรองว่าคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน
Share this Post: