ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเทศบาลสีขาว ปลอดยาเสพติด

นโยบายของผู้บริหารตามยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการดำเนินงานชุมชนยั้งยืน

เพื่อเเก้ไขปัญหายาเสพติดเเบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่16/2565)

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้โอนเงินงบปรมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองยุกธศาสตร์เเละงบประมาณ เเละกองสาะารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ดั้งนี้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบ ส.ผ.4/4)

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบ ส.ผ.4/4)