ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการปรับปรุงสถานที่ให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี

เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการปรับปรุงสถานที่ให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี

โอนงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบปiระมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 15/2564) ของกองช่า

เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบปiระมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 15/2564) ของกองช่า

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 14/2564) ของกองคลัง

เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 14/2564) ของกองคลัง

ประกาศสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่้องในวันฉัตรมงคล 2564

ประกาศสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่้องในวันฉัตรมงคล 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 13/2564)

เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 13/2564) ของกองช่าง

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีและนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีและนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่12/2564)

เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่12/2564) ของกองวิชาการและแผนงาน