สวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบปฏิทินปี

ข่าวกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบปฏิทินปี ๒๕๖๖ ให้กับตัวแทนอาสาพัฒนาชุมชนในเขต ทต.ธัญบุรี

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (นายกเบี้ยว) มอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทักทายสวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบปฏิทินปี ๒๕๖๖ ให้กับตัวแทนอาสาพัฒนาชุมชนในเขต ทต.ธัญบุรี หมายเหตุ: ตัวแทนอาสาพัฒนาชุมชนที่ยังไม่ได้มารับปฏิทิน สามารถติดต่อขอรับปฏิทินได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทต.ธัญบุรี ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  


Share this Post: