โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธั

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี รุ่นที่๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (นายกเบี้ยว) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรี รุ่นที่๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยมีวิทยากรจาก รพ.สต. บึงสนั่น มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ในวัยสูงอายุ การป้องกันและรักษาสุขภาพ 


Share this Post: