เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่

ข่าวกิจกรรม

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลธัญบุรี เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 และ มกราคม-กันยายน 2566

คุณสมบัติ

1. ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507

2. มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

(ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตเทศบาลฯ สามารถลงทะเบียนได้)

หลักฐานการลงทะเบียน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

ลงทะเบียน/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองสวัสดิการสังคมคม ชั้น 1 โทร. 02-577-4525 ต่อ 511 ในวันเวลาราชการ 


แกลลอรี่นี้ ยังไม่มีการอัพเดตข้อมูล

Share this Post: