โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยสำ

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยสำหรับเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัยยิการามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะคลอง ๗

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธัญบุรี จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัยสำหรับเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัยยิการามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะคลอง ๗  เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาภาวะโภชนาสมวัยให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีการเจริญเติบของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย โดยมอบหมาย นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางสาวเกวลิน  หลีนวรัตน์ (ที่ปรึกษาฝ้าย) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี สท.เอื้ออังกูร  มานะกิจไพศาล  ประธานสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการเทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: