โครงการอบรมจิตอาสาสมัคร (อสม.เ

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมจิตอาสาสมัคร (อสม.เทศบาลตำบลธัญบุรี) ฟื้นฟูของศูนย์ร่วมสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมาย นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีและประธานศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลตำบลธัญบุรี เปิดโครงการอบรมจิตอาสาสมัคร (อสม.เทศบาลตำบลธัญบุรี) ฟื้นฟูของศูนย์ร่วมสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด  เพื่อให้ อสม.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง ผู้สูงอายุและผู้พิการ นำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนต่อไป และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามที่ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธัญบุรี มีหน้าที่ดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูดเทศบาลตำบลธัญบุรี   


Share this Post: