ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบ

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรีและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรีและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓ เทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: