พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและ

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริสูงอายุ

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายรองน้ำอ้อย – ยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัยสูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลอนามัยของตนเอง สร้างขวัญและกำลังใจ เรียนรู้ แสดงความคิดเห็นทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวิทยากร ดาบตำรวจ อุทัย นามเสนาะ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด (รพสต.ลำผักกูด) เข้าร่วมบรรยาย พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนเมืองน่าอยู่ (องค์กรสาธารณประโยชน์) และผู้สูงอายุ เข้าร่วม เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓

ผู้สนับสนุนโครงการโดย กองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี

เทศบาลตำบลธัญบุรี


Share this Post: